Europos Taryba - Susitarimas dėl mirusiųjų kūnų pervežimo

Teksto dydis:

EUROPOS TARYBA

Europos sutarčių serija – Nr. 80

 

SUSITARIMAS DĖL MIRUSIŲJŲ KŪNŲ PERVEŽIMO

 

1973 m. spalio 26 d., Strasbūras

 

Šį Susitarimą pasirašiusios Europos Tarybos valstybės narės,

manydamos, kad vis labiau reikia supaprastinti tarptautinio mirusiųjų kūnų pervežimo formalumus;

atsižvelgdamos į tai, kad net ir tada, kai mirtis ištinka dėl užkrečiamosios ligos, mirusiųjų kūnų pervežimas nekelia pavojaus sveikatai, jei imamasi tinkamų priemonių, ypač dėl karsto nepralaidumo,

s u s i t a r ė:

 

1 straipsnis

 

1. Susitariančiosios Šalys tarpusavyje taiko šio Susitarimo nuostatas.

2. Pagal šį Susitarimą mirusiųjų kūnų pervežimas yra tarptautinis žmogaus palaikų vežimas iš išsiuntimo valstybės į paskirties valstybę; išsiuntimo valstybė – valstybė, iš kurios išvežama; kai vežami ekshumuoti palaikai – valstybė, kurioje kūnas buvo palaidotas; paskirties valstybė – valstybė, kurioje mirusiojo kūnas jį atvežus turi būti palaidotas arba kremuotas.

3. Šis Susitarimas netaikomas tarptautiniam pelenų pervežimui.

 

2 straipsnis

 

1. Šio Susitarimo nuostatos apima aukščiausius reikalavimus, kurie gali būti nustatyti mirusiųjų kūnų išsiuntimui iš Susitariančiosios Šalies, jų tranzitui per Susitariančiąją Šalį arba jų priėmimui Susitariančiosios Šalies teritorijoje.

2. Susitariančiosios Šalys pasilieka teisę tam tikrais atvejais, ypač kai pervežama iš vieno pasienio regiono į kitą, dvišaliais susitarimais arba bendru sutarimu priimtais sprendimais suteikti daugiau priemonių. Kad minėti susitarimai arba sprendimai galiotų konkrečiu atveju, būtinas kiekvienos dalyvaujančios valstybės sutikimas.

Kad minėti susitarimai arba sprendimai galiotų konkrečiu atveju, būtinas kiekvienos dalyvaujančios valstybės sutikimas.

 

3 straipsnis

 

1. Mirusiojo kūnas turi būti vežamas kartu su išsiuntimo valstybės kompetentingos institucijos išduotu specialiu dokumentu (mirusiojo kūno laissez-passer).

2. Laissez-passer yra pateikiama bent jau prie šio Susitarimo pridėtame pavyzdyje nurodyta informacija. Jis surašomas valstybės, kurioje buvo išduotas, valstybine arba viena iš oficialių kalbų ir viena iš Europos Tarybos oficialių kalbų.

 

4 straipsnis

 

Išskyrus dokumentus, reikalaujamus pagal tarptautines konvencijas ir susitarimus dėl transporto apskritai, arba pagal būsimas konvencijas ar susitarimus dėl mirusiųjų kūnų pervežimo, nei paskirties valstybė, nei tranzito valstybė nereikalauja jokių dokumentų, o tik mirusiojo kūno laissez-passer.

 

5 straipsnis

 

Laissez-passer išduoda šio Susitarimo 8 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija, įsitikinusi, kad:

a) laikomasi visų išsiuntimo valstybėje galiojančių medicinos, sveikatos, administracinių ir teisinių reikalavimų, taikomų mirusiųjų kūnų pervežimui, taip pat prireikus laidojimui ir ekshumavimui;

b) palaikai yra įdėti į karstą, atitinkantį šio Susitarimo 6 ir 7 straipsniuose nustatytus reikalavimus;

c) karste yra tik laissez-passer nurodyto asmens palaikai ir su mirusiojo kūnu laidotini arba kremuotini asmeniniai daiktai.

 

6 straipsnis

 

1. Karstas turi būti sandarus; jo vidus turi būti padengtas absorbuojančiąja medžiaga. Jei išsiuntimo valstybės kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, į karstą turi būti dedamas slėgio karsto viduje ir išorėje lyginimo prietaisas. Tai gali būti:

i) išorinis medinis karstas, kurio sienelių storis yra ne mažiau kaip 20 mm, ir vidinis rūpestingai sulituotas cinkuotas arba pagamintas iš kokios nors kitos savaime suyrančios medžiagos karstas;

ii) arba vien tik medinis karstas, kurio ne mažiau kaip 30 mm storio sienelės yra cinkuotos arba padengtos kokia nors kita savaime suyrančia medžiaga.

2. Jei mirties priežastis – infekcinė liga, kūnas įvyniojamas į antiseptiniu tirpalu įmirkytą audeklą.

3. Nepažeidžiant šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, oro transportu vežamame karste turi būti slėgio lyginimo įtaisas, o jei jo nėra, pateikiamos atsparumo garantijos, kurias išsiuntimo valstybės kompetentingos institucijos pripažįsta tinkamomis.

 

7 straipsnis

 

Jei karstas vežamas kaip įprastas siuntinys, jis supakuojamas taip, kad nesimatytų, jog tai karstas, ir pažymima, kad su juo reikia elgtis atsargiai.

 

8 straipsnis

 

Kiekviena Susitariančioji Šalis Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui praneša apie šio Susitarimo 3 straipsnio
1 dalyje, 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos paskyrimą.

 

9 straipsnis

 

Jei pervežant dalyvauja trečioji valstybė, 1937 m. vasario 10 d. Berlyno susitarimo dėl mirusiųjų kūnų vežimo Šalis, viena šio Susitarimo Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad kita Susitariančioji Šalis imtųsi būtinų priemonių, kurios leistų pirmajai Susitariančiajai Šaliai įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Berlyno susitarimą.

 

10 straipsnis

 

1. Šis Susitarimas teikiamas pasirašyti Europos Tarybos valstybėms narėms, kurios jo Šalimis gali tapti, jei:

a) pasirašo jį be išlygos dėl ratifikavimo ar priėmimo arba

b) pasirašo jį su išlyga dėl ratifikavimo ar priėmimo, o po to jį ratifikuoja arba priima.

2. Ratifikavimo ar priėmimo dokumentai deponuojami Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

 

11 straipsnis

 

1. Šis Susitarimas įsigalioja praėjus mėnesiui nuo tos dienos, kai trys Tarybos valstybės narės pagal 10 straipsnio nuostatas tampa šio Susitarimo Šalimis.

2. Kiekvienai valstybei narei, kuri vėliau pasirašo šį Susitarimą be išlygos dėl ratifikavimo ar priėmimo arba kuri jį ratifikuoja ar priima, šis Susitarimas įsigalioja praėjus mėnesiui nuo jo pasirašymo dienos arba nuo tos dienos, kai ji deponuoja savo ratifikavimo ar priėmimo dokumentą.

 

12 straipsnis

 

1. Įsigaliojus šiam Susitarimui, Europos Tarybos Ministrų Komitetas gali pakviesti bet kurią valstybę, kuri nėra narė, prie jo prisijungti.

2. Prisijungiama tada, kai Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui deponuojamas prisijungimo dokumentas; prisijungimas įsigalioja praėjus mėnesiui nuo prisijungimo dokumento deponavimo.

 

13 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis, pasirašydama šį Susitarimą arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo arba prisijungimo dokumentą, gali nurodyti teritoriją ar teritorijas, kurioms taikomas šis Susitarimas.

2. Kiekviena Susitariančioji Šalis deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo arba prisijungimo dokumentą ar bet kada vėliau gali Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pareiškimu išplėsti šio Susitarimo taikymą bet kuriai kitai pareiškime nurodytai teritorijai ar teritorijoms, už kurių tarptautinius santykius ji yra atsakinga arba kurių vardu jai pavedama prisiimti įsipareigojimus.

3. Kiekvienas pagal šio straipsnio pirmesnę dalį pateiktas pareiškimas gali būti dėl bet kurios jame nurodytos teritorijos atšauktas šio Susitarimo 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

14 straipsnis

 

1. Šis Susitarimas galioja neribotą laikotarpį.

2. Kiekviena Susitariančioji Šalis gali bet kada denonsuoti šį Susitarimą, apie denonsavimą pranešdama Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

3. Šis denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna minėtą pranešimą.

 

15 straipsnis

 

Europos Tarybos Generalinis Sekretorius Tarybos valstybėms narėms ir visoms prie šio Susitarimo prisijungusioms valstybėms praneša apie:

a) kiekvieną pasirašymą be išlygos dėl ratifikavimo ar priėmimo;

b) kiekvieną pasirašymą su išlyga dėl ratifikavimo ar priėmimo;

c) kiekvieno ratifikavimo, priėmimo arba prisijungimo dokumento deponavimą;

d) kiekvieną šio Susitarimo įsigaliojimo pagal jo 11 straipsnį datą;

e) kiekvieną pranešimą, gautą pagal 13 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas;

f) kiekvieną pranešimą, gautą pagal 14 straipsnio nuostatas, ir denonsavimo įsigaliojimo datą;

g) kiekvieną pagal 8 straipsnio nuostatas gautą pranešimą.

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

Priimta 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre anglų ir prancūzų kalbomis. Abu tekstai turi vienodą teisinę galią ir vienu egzemplioriumi deponuojami Europos Tarybos archyvuose. Europos Tarybos Generalinis Sekretorius patvirtintas kopijas nusiunčia kiekvienai šį Susitarimą pasirašiusiai ir prie jo prisijungusiai valstybei.

_________________

 

PRIEDĖLIS

 

Mirusiojo kūno laissez-passer

 

Šis laissez-passer yra išduotas vadovaujantis Susitarimu dėl mirusiųjų kūnų pervežimo, ypač jo 3 ir 5 straipsniais[1].

Šiuo dokumentu suteikiami įgaliojimai pervežti toliau nurodyto asmens kūną:

Mirusiojo pavardė ir vardas.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Mirties data.......................vieta.........................................................................................................................

Mirties priežastis (jei žinoma)[2] ir[3]........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Mirusiojo amžius jo mirties dieną.............................................................................................................

Gimimo data ir vieta (jei žinoma) .......................................................................................................................................

______________

Kūnas turi būti vežamas.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. (transporto rūšis)

iš ............................................................................................................................................................. (išsiuntimo vieta)

per .................................................................................................................................................................... (maršrutas)

į ................................................................................................................................................................ (paskirties vieta)

 

Šio mirusiojo kūno vežimas yra tinkamai patvirtintas; visos be išimties valstybių, per kurių teritorijas mirusiojo kūnas vežamas, institucijos privalo netrukdydamos jį praleisti.

 

Priimta .................................................................................... (kada).........................................................................(kur)

 

Kompetentingos institucijos atstovo parašas

 
    

Kompetentingos institucijos oficialus antspaudas

 

 

____________________

 

[1] Susitarimo 3 ir 5 straipsnių tekstas turi būti pateiktas kitoje laissez-passer pusėje.

 

[2] Mirties priežastį būtina nurodyti anglų ar prancūzų kalba arba skaitmeniniu PSO tarptautinės ligų klasifikacijos kodu.

 

[3] Jei mirties priežastis nenurodyta dėl profesinės paslapties, mirties priežastis nurodoma pažymėjime, kuris įdedamas į antspauduotą voką, vežamą kartu su mirusiojo kūnu ir pateikiamą paskirties valstybės kompetentingai institucijai. Antspauduotas vokas, ant kurio yra specialus atpažinimo ženklas, pritvirtinamas prie laissez-passer.

Galimas ir kitas variantas – laissez-passer nurodyti, kad asmuo mirė natūralia mirtimi ir ne nuo užkrečiamosios ligos.

Jei atvejis kitoks, turėtų būti nurodytos mirties aplinkybės arba užkrečiamosios ligos rūšis.