Konsulinė informacija - Užsienio Reikalų Ministerija

Teksto dydis:

 
Mirusiojo palaikų pervežimo ir parvežimo organizavimas

Užsienio valstybėje mirusių piliečių palaikus galima parvežti į Lietuvą
tik pagal tos valstybės nustatytą tvarką
ir
turint Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotą leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoto leidimo mirusiojo palaikams parvežti karste nereikia, jeigu pilietis mirė vienoje iš valstybių, prisijungusių prie Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d.Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau - Susitarimas). Šio Susitarimo pagrindu kompetentingos valstybės institucijos, kuriose mirė užsienietis, išduoda specialų laissez-passer dokumentą. Tokiu atveju nei paskirties valstybė, nei tranzitinė valstybė, jeigu jos yra prisijungusios prie šio Susitarimo, nereikalauja jokių papildomų duomenų.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo kompanija, kuri sutvarko visus nustatytus palaikų gabenimo dokumentus ir formalumus.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu ir visų paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į savo pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę, sudarant su ja sutartį dėl palaikų pargabenimo ir surašant notariškai patvirtintą įgaliojimą palaikų pargabenimui organizuoti.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Šios paslaugos yra artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo paslaugų bendrovių kompetencija.
Diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų funkcijos

Atstovybės gali suteikti informaciją apie užsienio valstybės nustatytą palaikų gabenimo ar laidojimo tvarką, gali perduoti artimųjų rašytinius pareiškimus tos valstybės institucijoms, suteikti informaciją apie reikalingus dokumentus. Atstovybė mirusiojo (žuvusiojo) artimųjų, jų įgalioto asmens rašytiniu prašymu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ar atstovybei gali atlikti veiksmus, susijusius su dokumentų gavimu iš užsienio valstybių institucijų.

Artimųjų įgaliotų laidojimo bendrovių ar pačių artimųjų pateiktų dokumentų pagrindu Lietuvos atstovybės išduoda specialius leidimus palaikams parvežti karste.

Laidojimo paslaugų bendrovės ar finansavimo šaltinių paieška, kūno parvežimo, balzamavimo, kremavimo ar laidojimo organizavimas, vertėjavimas, apmokėjimo už paslaugas garantavimas nėra diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų pareiga, tuo turi pasirūpinti patys mirusiojo artimieji.
Valstybės finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

Nei Užsienio reikalų ministerija, nei diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga finansinės paramos suteikti negali.

2003 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 618 “Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo” nustatyta, kad mirusiojo (žuvusiojo) šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą. Tokia parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, o mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimojo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių).

Suma, skiriama piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių(nustatytas minimalus gyvenimo lygis (MGL) –130 litų), t.y. visa savivaldybės skiriama finansinė parama negali viršyti 7020 litų.

Pastaba. Dėl bendros informacijos apie mirusių (žuvusių) asmenų palaikų gabenimo tvarką galima kreiptis į Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyrių Vilniuje telefonu 236 2612.
Užsienio valstybių reikalavimai palaikams parvežti

Prancūzija

Lietuvos Respublikoje registruotos laidojimo paslaugų įmonės, norėdamos užsiimti palaikų parvežimu iš Prancūzijos, privalo būti akredituotos Paryžiaus policijos prefektūroje. Neturėdamos akreditacijos, palaikus iš Prancūzijos į Lietuvą laidojimo paslaugų įmonės gali parvežti lėktuvu arba bendradarbiaudamos su Prancūzijos laidojimo paslaugų įmonėmis, kurios palaikus nuvežtų iki Prancūzijos sienos. Dėl informacijos apie šią akreditacijos procedūrą ir tam reikalingus pateikti dokumentus maloniai prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Prancūzijoje.

Lenkija

Norint mirusiųjų palaikus parvežti iš bet kurios užsienio šalies į Lietuvą tranzitu per Lenkijos teritoriją, būtina gauti atitinkamą Lenkijos konsulinio pareigūno leidimą. Dėl šio leidimo vežti palaikus tranzitu per Lenkiją gavimo ir tam reikalingų pateikti dokumentų mirusiojo artimieji ar jų įgalioti asmenys turi kreiptis į užsienyje esančią Lenkijos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys mirusių palaikų pervežimą ir parvežimą į Lietuvą, yra:

 
Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarimas dėl mirusiųjų kūnų pervežimo

(Žin., 2009, Nr. 101-4214).
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 494 „Dėl asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos patvirtinimo"

(Žin., 2002, Nr. 101-4522).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo"

(Žin., 2003, Nr. 50-2217), aktuali nuo 2007-12-30
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-755/V-106 "Dėl leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

(Žin.2006, Nr. 101-3921)

Informacijos šaltinis : Konsulinė informacija LR Užsienio Reikalų Ministerija - http://keliauk.urm.lt