LR diplomatinės atstovybės apie Užsienio valstybėje mirusių LR piliečių palaikų pervežimas į Lietuvą

Teksto dydis:

Užsienio valstybėje mirusių LR piliečių palaikų pervežimas į Lietuvą

Užsienio valstybėje mirusių piliečių palaikus galima parvežti į Lietuvą tik pagal tos valstybės nustatytą tvarką ir turint Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotą leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoto leidimo mirusiojo palaikams parvežti karste nereikia, jeigu pilietis mirė vienoje iš valstybių, prisijungusių prie Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau - Susitarimas).  Vokietijos nėra prisijungusių prie minėto Susitarimo šalių sąraše, tačiau oficialiai Vokietija yra laikoma šio Susitarimo iniciatore ir globėja, kurios kompetentingos institucijos (Gesundheitsamt) gali išduoti specialų laissez-passer dokumentą (vok. – „Leichenpaß“) pagal minėtą Susitarimą. Tokiu atveju, nei paskirties valstybė, nei tranzitinė valstybė, jeigu jos yra prisijungusios prie šio Susitarimo, nereikalauja jokių papildomų duomenų, todėl papildomai kreiptis į ambasadą dėl leidimo mirusiojo palaikams parvežti karste nereikia.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo kompanija, kuri sutvarko visus nustatytus palaikų gabenimo dokumentus ir formalumus.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu ir visų paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į savo pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę, sudarant su ja sutartį dėl palaikų pargabenimo ir surašant notariškai patvirtintą įgaliojimą palaikų pargabenimui organizuoti.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Šios paslaugos yra artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo paslaugų bendrovių kompetencija.

Kokios yra ambasados funkcijos?

Ambasada gali suteikti informaciją apie užsienio valstybės nustatytą palaikų gabenimo ar laidojimo tvarką, gali perduoti artimųjų rašytinius pareiškimus tos valstybės institucijoms, suteikti informaciją apie reikalingus dokumentus.

Ambasada mirusiojo (žuvusiojo) artimųjų, jų įgalioto asmens rašytiniu prašymu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ar atstovybei gali atlikti veiksmus, susijusius su dokumentų gavimu iš užsienio valstybių institucijų.

Laidojimo paslaugų bendrovės ar finansavimo šaltinių paieška, kūno parvežimo, balzamavimo, kremavimo ar laidojimo organizavimas, vertėjavimas, apmokėjimo už paslaugas garantavimas nėra diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų pareiga. Tuo turi pasirūpinti patys mirusiojo artimieji.

Valstybės finansinė parama mirusiojo palaikų pervežimui į Lietuvą

Nei Užsienio reikalų ministerija, nei diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga finansinės paramos suteikti negali.

2003 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 618 “Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo” nustatyta, kad mirusiojo (žuvusiojo) šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą. Tokia parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, o mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimojo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių).

Suma, skiriama piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių (nustatytas minimalus gyvenimo lygis (MGL) –130 litų), t.y. visa savivaldybės skiriama finansinė parama negali viršyti 7020 litų.

Daugiau informacijos apie mirusiojo palaikų pervežimą į Lietuvą rasite čia:
http://keliauk.urm.lt/index.php/titulinis/isvykstantiems/ką-daryti-nelaimės-atveju/ką-daryti-artimųjų-mirties-atveju

Pastaba. Dėl bendros informacijos apie mirusių (žuvusių) asmenų palaikų pervežimo į Lietuvą tvarką galima kreiptis į Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyrių telefonais Vilniuje: 236 2612 ir 236 2614.


Informacijos šaltinis : LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VOKIETIJOS FEDERACINĖJE RESPUBLIKOJE - http://de.mfa.lt/