LRS Dėl leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos

Teksto dydis:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LEIDIMO MIRUSIOJO PALAIKUS PARVEŽTI Į LIETUVĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-755/V-106

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos konsulinio statuto (Žin., 1995, Nr. 43-1047; 2006, Nr. 68-2492) 15 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n a m e Leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. spalio 1 d.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                         RIMVYDAS TURČINSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   PETRAS VAITIEKŪNAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 14 d.

įsakymu Nr. V-755 / V-106

 

LEIDIMO MIRUSIOJO PALAIKUS PARVEŽTI Į LIETUVĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja leidimo užsienio valstybėse mirusių Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikus parvežti į Lietuvą, kai palaikai parvežami karste, išdavimo tvarką. Šis tvarkos aprašas netaikomas kremuotų palaikų (pelenų) parvežimui į Lietuvą.

2. Užsienio valstybėse mirusių Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikus parvežti į Lietuvą galima tik gavus Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos (toliau – konsulinė įstaiga), akredituotos tai valstybei, kurioje mirė asmuo, leidimą ir pagal tos valstybės nustatytą tvarką.

3. Jeigu užsienio valstybei, kurioje mirė asmuo, nėra akredituotos konsulinės įstaigos, leidimą mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išduoda artimiausia konsulinė įstaiga arba konsulinė įstaiga, kuriai pavesta suteikti konsulinę pagalbą Lietuvos Respublikos konsulinio statuto (Žin., 1995, Nr. 43-1047; 2006, Nr. 68-2492) 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4. Išskirtiniais atvejais leidimą mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą gali išduoti ir kita konsulinė įstaiga, neišvardyta šios tvarkos 2 ir 3 punkte.

5. Leidimas mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą surašomas konsulinės įstaigos blanke lietuvių ir viena iš užsienio kalbų.

6. Leidimas mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išduodamas asmeniškai, o nesant galimybės, siunčiamas paštu, faksu ar elektroniniu paštu.

7. Leidimas mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą vežamas kartu su karstu.

 

II. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LEIDIMUI MIRUSIOJO PALAIKUS PARVEŽTI Į LIETUVĄ IŠDUOTI

 

8. Konsulinei įstaigai, į kurią kreipiamasi dėl leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą karste (pridedama) išdavimo, pateikiami šie dokumentai:

8.1. mirties liudijimas, išduotas valstybės, kurioje mirė asmuo, kompetentingos institucijos;

8.2. mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei toks yra;

8.3. gydytojo pažyma apie mirties priežastį;

8.4. mirusiojo palaikų tvarkymo įstaigos pažyma, kad palaikai įdėti į dvigubą karstą;

8.5. valstybės, kurioje mirė asmuo, nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad karste, išskyrus mirusiojo palaikus, daugiau nieko nėra, jeigu toks dokumentas yra išduodamas.

9. Jei leidimo prašoma užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikus parvežti į Lietuvą, be šios tvarkos 8 punkte išvardytų dokumentų, konsulinei įstaigai pateikiamas ir Leidimas laidoti, išduotas vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 (Žin., 2006, Nr. 22-695).

10. Šio tvarkos aprašo 8 ir 9 punktuose išvardyti dokumentai arba jų kopijos konsulinei įstaigai pateikiami asmeniškai, o nesant galimybės, siunčiami paštu, faksu ar elektroniniu paštu.

11. Konsulinė įstaiga gali pareikalauti pateikti kitus dokumentus ar įvykdyti reikalavimus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomi valstybėje, kurioje mirė asmuo, arba valstybėje, per kurią mirusiojo palaikai vežami tranzitu.

______________

 

Leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašo

priedas

 

LEIDIMAS MIRUSIOJO PALAIKUS PARVEŽTI Į LIETUVĄ

KARSTE

 

______________ Nr.

(data)

 

1. Mirusiojo vardas, pavardė ................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

2. Gimimo data ir vieta .............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

3. Mirties data ir vieta ..................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

4. Mirties priežastis ........................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

5. Karsto pakuotė ............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

6. Transporto rūšis .......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

7. Kelionės maršrutas ................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

8. Fizinio (juridinio) asmens, parvežančio mirusiojo palaikus, vardas, pavardė (pavadinimas) ..........................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 

________________________                         _________________                              _______________________

                                      (pareigos)                                                                                 (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

       A.V.

______________